Mitä laki sanoo nimistä? • Etunimet.net

Tohvelisankarin tossut ja reput

Etunimet.net — Lasten nimet - Yli 4000 suomalaista lasten nimeä

Mitä laki sanoo nimistä?


Etunimen valintaa, käyttöä ja muuttamista ohjaa viimeksi vuonna 1999 täydennetty nimilaki. Olemme koonneet tiivistelmän nimilaista “kansankielellä”. Lähteinä on käytetty Kotimaisen kielten tutkimuskeskuksen ja potilasyhdistys Trasek ry:n nimilakia käsitteleviä artikkeleita.

Tiivistelmä nimilaista kansankielellä:

  • Jokaisella tulee olla sukunimi ja etunimi.
  • Lapselle on syntymän jälkeen annettava etunimi. Etunimiä saa antaa enintään kolme. Annetut etunimet on ilmoitettava väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Ilmoituksen voi tehdä myös sille evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on. Seurakunnan on selvitettävä nimen lainmukaisuus ja toimitettava tieto nimestä viipymättä väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi.
  • Etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa.

Etunimeksi ei voida hyväksyä:

  1. nimeä, joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on kotimaisen nimikäytännön vastainen;
  2. pojalle naisennimeä eikä tytölle miehennimeä;
  3. sukunimeä, ellei kysymyksessä ole isän tai äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytär- loppuinen nimi, jota käytetään muun etunimen jäljessä; eikä
  4. nimeä, joka ennestään on sisaruksella tai puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etunimen ohella.

Etunimi, joka ei vastaa edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan kuitenkin hyväksyä:

  1. uskonnollisen tavan vuoksi;
  2. jos henkilöllä kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun erityisen seikan perusteella on yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi vastaa sanotussa valtiossa noudatettua nimikäytäntöä; tai
  3. jos siihen harkitaan olevan muu pätevä syy.

Etunimen muuttamisesta:

Jos etunimiä ei ole aikaisemmin muutettu, etunimi voidaan muuttaa sille maistraatille tehtävällä kirjallisella ilmoituksella, jonka toimialueella etunimeä muuttavalla on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Muutos tämän pykälän perusteella on sallittu ainoastaan kerran .